slider shadow
cele_stowarzyszenia

STOWARSZENIE NIE PROWADZI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, OPIERA SWOJĄ DZIAŁALNOŚĆ NA PRACY SPOŁECZNEJ OGÓŁU CZŁONKÓW.

I . CELE STATUTOWE STOWARZYSZENIA :
1. Pomoc finansowa, rzeczowa i organizacyjna dla wspierania działalności Zespołu Szkół nr 11 dla dzieci niepełnosprawnych, Członków Stowarzyszenia i Członków ich rodzin;

II. Stowarzyszenia realizuje cele przez :
1. Gromadzenie funduszy z przeznaczeniem na dofinansowanie wyjazdów i pobytu;
2. Osób niepełnosprawnych ( dzieci, młodzieży i osób dorosłych ), na turnusach rehabilitacyjno – wypoczynkowych, "Zielonych Szkołach", oraz półkoloniach;
3. Pomoc w organizowaniu rehabilitacji i nauczania osób niepełnosprawnych ( dzieci, młodzieży i osób dorosłych ),
4. Organizowanie imprez charytatywnych
5. Współdziałanie z innymi organizacjami i instytucjami o podobnych celach w kraju i zagranicą;
6. Prowadzenie działań integracyjnych i aktywizacyjnych wyrównujących szanse, przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu niepełnosprawnych;
7. promocja i organizacja wolontariatu.