slider shadow
statut

STATUT
STOWARZYSZENIA NA RZECZ DZIECI ZE SCHORZENIAMI NEUROLOGICZNYMI
"C H M U R K A"


Rozdział 1.
Postanowienia ogólne

§ 1.
Stowarzyszenie Na Rzecz Dzieci Ze Schorzeniami Neurologicznymi „CHMURKA” jest organizacją społeczną, powołaną na czas nieokreślony, działając na rzecz osób niepełnosprawnych, ich rodzin i opiekunów, oraz seniorów.

§ 2.
1. Stowarzyszenie, które działa na podstawie niniejszego Statutu nosi nazwę Stowarzyszenie Na Rzecz Dzieci Ze Schorzeniami Neurologicznymi „CHMURKA”, w dalszym ciągu zwane jest Stowarzyszeniem.
2. Stowarzyszenie może posługiwać się skróconą nazwą „Stowarzyszenie CHMURKA”.

§ 3.
1. Terenem działalności Stowarzyszenia jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej.
2. Siedzibą Stowarzyszenia jest Kraków.

§ 4.
Stowarzyszenie może należeć do krajowych i międzynarodowych Organizacji zrzeszających podobne stowarzyszenia.

Rozdział 2.
Cele i sposoby działalności

§ 5.
1. Stowarzyszenie nie prowadzi działalności gospodarczej, opiera swoją działalność na pracy społecznej ogółu członków.
2. Członkowie Zarządu Stowarzyszenia mogą otrzymywać wynagrodzenie za czynności w związku z pełnioną przez siebie funkcją.

§ 6 .
Celem Stowarzyszenia jest pomoc finansowa, rzeczowa i organizacyjna na rzecz osób niepełnosprawnych, ich rodzin i opiekunów, oraz seniorów.

§ 7.
1. Cele Stowarzyszenie realizuje poprzez:
1) gromadzenie funduszy z przeznaczeniem na dofinansowanie wyjazdów i pobytu osób niepełnosprawnych, oraz seniorów na turnusach rekreacyjnych, rehabilitacyjnych, edukacyjnych, krajoznawczych wypoczynkowych;
2) organizowanie wyjazdów rekreacyjnych, rehabilitacyjnych, edukacyjnych, krajoznawczych i wypoczynkowych;
3) działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej, społecznej oraz towarzyskiej osób niepełnosprawnych, ich rodzin i opiekunów oraz seniorów;
4) organizowanie imprez charytatywnych;
5) promocję i organizację wolontariatu;
6) pomoc społeczną rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej, w szczególności dotkniętych jakąkolwiek formą niepełnosprawności oraz wyrównywania szans tych osób, ich rodzin i ich opiekunów oraz seniorów;
7) kształtowanie właściwych postaw i świadomości społecznej w stosunku do osób niepełnosprawnych i seniorów;
8) wspieranie, osób niepełnosprawnych ich rodzin i opiekunów, oraz seniorów w trudnej sytuacji życiowej, majątkowej i osobistej;
9) prowadzenie działalności doradczej, w szczególności w zakresie rozwiązywania bieżących problemów osób niepełnosprawnych ich rodzin i opiekunów oraz seniorów,
10) współdziałanie z innymi organizacjami i instytucjami o podobnych celach w kraju i zagranicą;
11) promowanie aktywnego spędzania wolnego czasu, osób niepełnosprawnych i ich rodzin opiekunów oraz seniorów;
12) inicjowanie i podejmowanie społecznych działań integrujących osoby wokół rozwiązywania problemów osób niepełnosprawnych ich rodzin i opiekunów, oraz seniorów;

2. Cele, o których mowa w ust. 1 pkt 3, 7 oraz 10, Stowarzyszenie realizuje w ramach nieodpłatnej działalności pożytku publicznego.
3. Cele, o których mowa w ust. 1 pkt 1, 2, 4, 5, 6, 8, 9, 11 oraz 12, Stowarzyszenie realizuje w ramach odpłatnej działalności pożytku publicznego.

Rozdział 3.
Członkowie, ich prawa i obowiązki

§ 8 .
Członkowie Stowarzyszenia dzielą się zwyczajnych, wspierających i honorowych.

§ 9 .
Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat i przejawia prawdziwą chęć bezinteresownej pomocy osobom niepełnosprawnym i seniorom. Osoby, które wymaganego wieku nie osiągnęły, mogą być Członkami Stowarzyszenia za zgodą opiekuna bez prawa czynnego i biernego głosowania.

§ 10 .
Członkiem wspierającym mogą być krajowe i zagraniczne osoby fizyczne i prawne. Przysługują im wszystkie prawa członkowskie z wyjątkiem prawa określonego w § 15 pkt.1.

§ 11 .
Członkiem honorowym może być osoba fizyczna, która położyła szczególne zasługi na rzecz Stowarzyszenia. Członek honorowy zwolniony jest z obowiązku ponoszenia składki członkowskiej.

§ 12 .
Decyzje w sprawie przyjęcia w poczet Członków zwyczajnych i wspierających podejmuje Zarząd. Tytuł Członka honorowego nadaje Walne Zebranie z Własnej inicjatywy, na wniosek Zarządu lub wniosek 5-ciu Członków Stowarzyszenia.

§ 13 .
Utrata członkostwa następuje z powodu :
1. śmierci Członka Stowarzyszenia,
2. dobrowolnego wystąpienia,
3. wykluczenia za :
a. nieprzestrzegania zasad Statutu Stowarzyszenia,
b. brak udziału w Walnych Zebraniach Członków,
c. prowadzenie działalności nie zgodnej z celami Stowarzyszenia,
d. przedstawianie nieprawidłowego świadectwa o działalności Stowarzyszenia,
e. niepłacenie składek przez okres 1-go roku, pomimo upomnienia

§ 14 .
Członkowi za wykluczenie Uchwałą Zarządu Stowarzyszenia przysługuje prawo odwołania się od tej decyzji do Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia w terminie 30 dni od otrzymania decyzji o skreśleniu.

§ 15 .
Członek ma prawo:
1. do czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Stowarzyszenia (nie dotyczy członków wspierających i honorowych),
2. brania udziału we wszystkich organizowanych przez Stowarzyszenie imprezach akcjach, a także korzystania ze wszystkich przywilejów przewidzianych dla członków Stowarzyszenia,
3. zgłaszanie wniosków dotyczących zmian statutu.

§ 16 .
Członek stowarzyszenia ma obowiązek:
1. stosować się do postanowień Statutu, Uchwał i decyzji Władz Stowarzyszenia,
2. dążyć wraz z Władzami Stowarzyszenia i innymi Członkami do urzeczywistniania celów i zadań Stowarzyszenia,
3. uczestniczyć w Walnych Zebraniach Członków,
4. dawać świadectwo swoją postawą, że cele Stowarzyszenia są mu bliskie.

Rozdział 4.
Władze Stowarzyszenia

§ 17 .
Władzami Stowarzyszenia są:
1. Walne zebranie Członków,
2. Zarząd,
3. Komisja Rewizyjna

§ 18 .
Do walnego Zebrania Członków należy:
1. ustalanie głównych kierunków działania Stowarzyszenia,
2. wybór Członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej oraz wybory uzupełniające do tych Władz,
3. uchwalenie zmian Statutu Stowarzyszenia,
4. uchwalenie wysokości składek członkowskich oraz zasad ich pobierania,
5. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej oraz udzielanie Zarządowi absolutorium,
6. przyznawanie tytułu Członka honorowego,
7. rozwiązywanie i likwidacja Stowarzyszenia oraz ustalenie likwidatora.

§ 19 .
1. Walne Zebranie Członków może być zwyczajne i nadzwyczajne. Zwyczajne zwołuje Zarząd 1 raz w roku. Nadzwyczajne zwołuje Zarząd, jeśli uważa za konieczne lub na wniosek 5-ciu Członków Stowarzyszenia i Komisji Rewizyjnej.
2. Zawiadomienie o Walnym Zebraniu Członków wysyła Zarząd w formie elektronicznej na adresy mailowe wskazane przez Członków Stowarzyszenia (z obowiązkiem otrzymania potwierdzenia doręczenia) lub listem poleconym, co najmniej na 14 dni przed terminem zebrania. Zawiadomieniu należy podać dokładne miejsce, datę oraz godzinę rozpoczęcia a także porządek obrad.
3. Walne Zebranie jest władne do podejmowania Uchwał przy obecności co najmniej 75% ogólnej liczby członków – w I terminie, i bez względu na ilość obecnych – w II terminie, zwołanym przez Zarząd w kwadrans po I terminie tego samego dnia. Uchwały zapadają zwykłą większością głosów w sposób jawny lub na wniosek poparty przez większość zebranych w sposób tajny.

§ 20 .
1. Zarząd składa się z trzech osób i powoływany jest na 2 lata z możliwością wielokrotnego powtarzania kadencji.
2. W skład Zarządu wchodzą: PREZES, ZASTĘPCA PREZESA i SKARBNIK,
3. W przypadku powstania wakatu w Zarządzie, powołuje się Walne Zebranie Członków i zarządza się oddzielne wybory uzupełniające. Wybiera się członka Zarządu.
4. Członkowie Zarządu pełnią swe funkcji społecznie.
5. Członkowie Zarządu nie mogą być osobami skazanymi prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ściągane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

§ 21 .
Do Zarządu należy:
1. reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz wobec władz, sądów i organizacji w stosunkach krajowych i zagranicznych,
2. wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Członków,
3. opracowywanie rocznych planów i programów działania Stowarzyszenia,
4. uchwalanie na bieżąco działalności Stowarzyszenia, zmierzając do realizacji jego statutowych zadań i celów,
5. kierowanie na bieżąco działalnością Stowarzyszenia, zmierzając do realizacji jego statutowych zadań i celów,
6. podejmowanie decyzji w sprawach:
a) nawiązywania współpracy z innymi organizacjami,
b) nabywanie oraz zbywanie nieruchomości,
7. zwoływanie Walnego Zebrania Członków.

§ 22 .
1. Komisja Rewizyjna jest organem kontrolnym Stowarzyszenia.
2. Komisja Rewizyjna składa się z 3 – ech osób i jest powoływana przez Walne Zebranie Członków na 2 lata.
3. W skład Komisji Rewizyjnej wchodzi Przewodniczący i 2 – ch Członków,
4. Członkami Komisji Rewizyjnej nie mogą być osoby pełniące funkcji w Zarządzie.
5. Członkami Komisji Rewizyjnej nie mogą:
a. pozostawać w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia z Członkami Zarządu;
b. być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe z winy umyślnej ścigane z oskarżenia publicznego.
6. Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają większością głosów przy pełnym składzie Komisji.
7. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej może brać udział w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym,
8. W przypadku powstania wakatu w Komisji Rewizyjnej, powołuje się Walne Zebranie Członków i zarządza się oddzielne wybory uzupełniające. Wybiera się członka Komisji Rewizyjnej na brakujące miejsce do końca obecnej kadencji.
9. Członkowie Komisji Rewizyjnej pełnią swe funkcje społeczne.

§ 23 .
Do Komisji Rewizyjnej należy:
1. kontrolowanie działalności Zarządu pod kątem zgodności z postanowieniami Statutu, z zasadami prawidłowej gospodarności oraz realizacji Uchwał Walnego Zebrania Członków,
2. kontrola gospodarki finansowej i majątkowej Stowarzyszenia,
3. badania bilansu oraz sprawozdań Zarządu,
4. zebraniu i zgłaszanie wniosków o udzielanie Zarządowi absolutorium.

Rozdział 5.
Majątek i fundusze

§ 24 .
1. Majątek i fundusze Stowarzyszenia powstają z:
a) składek członkowskich,
b) dobrowolnych datków,
c) darowizn, spadków, zapisów osób fizycznych i prawnych krajowych i zagranicznych,
d) dotacji państwowej,
e) oprocentowania środków zgromadzonych na rachunkach bankowych Stowarzyszenia;
f) innych wpływów,
2. Majątek i fundusze Stowarzyszenia w całości przeznaczone są na działalność statutową.
3. Majątek Stowarzyszenia lokowany jest na rachunku bankowym Stowarzyszenia.

§ 25 .
Zabrania się :
1) udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem organizacji w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy organizacji pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej "osobami bliskimi",
2) przekazywania ich majątku na rzecz ich członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
3) wykorzystywania majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego,
4) zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

§ 26 .
Rokiem obrachunkowym i sprawozdawczym Stowarzyszenia jest rok kalendarzowy.

§ 27 .
1. Uchwały, pełnomocnictwa i inne akty prawne podpisuje w imieniu Zarządu Prezes lub Zastępca Prezesa.
2. Dokumenty powodujące zmianę składników majątkowych podpisuje w imieniu Zarządu Prezes lub Zastępca Prezesa oraz Skarbnik.

Rozdział 6.
Postanowienia końcowe

§ 28.
1. Decyzje o zmianie Statutu i rozwiązaniu Stowarzyszenia uchwala Walne Zebranie Członków na wniosek Zarządu Stowarzyszenia przy obecności co najmniej 75% ogólnej liczby członków obecnych na zebraniu w I terminie, i bez względu na ilość obecnych członków – w II terminie, zwołanym przez Zarząd w kwadrans po I terminie tego samego dnia. Zawiadomienie Zarządu o terminie Walnego Zgromadzenia Członków wymaga zawarcia informacji o planowanej uchwale w przedmiocie zmiany Statutu lub rozwiązania Stowarzyszenia. Uchwała zapada zwykłą większością głosów.

2. W razie powzięcia decyzji przez Walne Zebranie Członków o rozwiązaniu Stowarzyszenia, majątek pozostały po rozwiązaniu, uchwałą Walnego Zebrania Członków przekazany zostanie na rzecz innej organizacji o zbieżnych lub podobnych celach statutowych, wskazanej przez Walne Zebranie Członków.

KRAKÓW, dnia 20 kwietnia 2018 roku.