slider shadow
statut

STATUT
STOWARZYSZENIA NA RZECZ DZIECI ZE SCHORZENIAMI NEUROLOGICZNYMI
"C H M U R K A"
Rozdział 1.
Postanowienia ogólne
§ 1.
Stowarzyszenie Na Rzecz Dzieci Ze Schorzeniami Neurologicznymi "CHMURKA" jest organizacją społeczną, powołaną na czas nieokreślony, działając na rzecz dzieci niepełnosprawnych.
§ 2.
Stowarzyszenie, które działa na podstawie niniejszego Statutu nosi nazwę "CHMURKA" w dalszym ciągu zwane jest Stowarzyszeniem.

§ 3.
Teren działalności Stowarzyszenia jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej. Siedzibą jest Miasto Kraków.
§ 4.
Stowarzyszenie może należeć do krajowych i międzynarodowych Organizacji zrzeszających podobne stowarzyszenia.
Rozdział 2.
Cele i sposoby działalności
§ 5.
Stowarzyszenie nie prowadzi działalności gospodarczej, opiera swoją działalność na pracy społecznej ogółu członków.
§ 6 .
Celem Stowarzyszenia jest :
1. pomoc finansowa, rzeczowa i organizacyjna dla wspierania działalności Zespołu Szkół nr 11 dla dzieci niepełnosprawnych, Członków Stowarzyszenia i Członków ich rodzin.
§ 7.
Cele te Stowarzyszenie realizuje poprzez:
1. gromadzenie funduszy z przeznaczeniem na dofinansowanie wyjazdów i pobytu osób niepełnosprawnych ( dzieci, młodzieży i osób dorosłych ), na turnusach rehabilitacyjno – wypoczynkowych, "Ziel onych Szkołach:, oraz półkoloniach;
2. pomoc w organizowaniu rehabilitacji i nauczania osób niepełnosprawnych ( dzieci, młodzieży i osób dorosłych );
3. organizowanie imprez charytatywnych;
4. współdziałanie z innymi organizacjami i instytucjami o podobnych celach w kraju i zagranicą;
5. prowadzenie działań integracyjnych i aktywizacyjnych wyrównujących szanse, przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu niepełnosprawnych;
6. promocja i organizacja wolontariatu;

Rozdział 3.
Członkowie, ich prawa i obowiązki
§ 8 .
Członkowie Stowarzyszenia dzielą się zwyczajnych, wspierających i honorowych.
§ 9 .
Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat i przejawia prawdziwą chęć bezinteresownej pomocy osobom niepełnosprawnym ( dzieciom, młodzieży i osobom dorosłym ). Osoby, które wymaganego wieku nie osiągnęły, mogą być Członkami Stowarzyszenia za zgodą opiekuna bez prawa czynnego i biernego głosowania.
§ 10 .
Członkiem wspierającym mogą być krajowe i zagraniczne osoby fizyczne i prawne. Przysługują im wszystkie prawa członkowskie z wyjątkiem prawa określonego w § 15 pkt.1 § 11 .
Członkiem honorowym może być osoba fizyczna, która położyła szczególne zasługi na rzecz Stowarzyszenia
§ 12 .
Decyzje w sprawie przyjęcia w poczet Członków zwyczajnych i wspierających podejmuje Zarząd. Tytuł Członka honorowego nadaje Walne Zebranie z Własnej inicjatywy, na wniosek Zarządu, lub wniosek 5-ciu Członków Stowarzyszenia. § 13 .
Utrata członkostwa następuje z powodu :
1. śmierci Członka Stowarzyszenia,
2. dobrowolnego wystąpienia,
3. wykluczenia za :
a. nieprzestrzegania zasad Statutu Stowarzyszenia,
b. brak udziału w Walnych Zebraniach Członków,
c. prowadzenie działalności nie zgodnej z celami Stowarzyszenia,
d. przedstawianie nieprawidłowego świadectwa o działalności Stowarzyszenia,
e. niepłacenie składek przez okres 1-go roku, pomimo upomnienia

§ 14 .
Członkowi za wykluczenie Uchwałą Zarządu Stowarzyszenia przysługuje prawo odwołania się od tej decyzji , do Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia w terminie 30 dni od otrzymania decyzji o skreśleniu.

§ 15 .
Członek ma prawo:
1. do czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Stowarzyszenia,
2. brania udziału we wszystkich organizowanych przez Stowarzyszenie imprezach akcjach, a także korzystania ze wszystkich przywilejów przewidzianych dla członków Stowarzyszenia,
3. zgłaszanie wniosków dotyczących zmian statutu.
§ 16 .
Członek stowarzyszenia ma obowiązek:
1. stosować się do postanowień Statutu, Uchwał i decyzji Władz Stowarzyszenia,
2. dążyć wraz z Władzami Stowarzyszenia i innymi Członkami do urzeczywistniania celów i zadań Stowarzyszenia,
3. uczestniczyć w Walnych Zebraniach Członków,
4. dawać świadectwo swoją postawą, że cele Stowarzyszenia są mu bliskie.
Rozdział 4.
Władze Stowarzyszenia
§ 17 .
Władzami Stowarzyszenia są:
1. Walne zebranie Członków,
2. Zarząd,
3. Komisja Rewizyjna

§ 18 .
Do walnego Zebrania Członków należy:
1. ustalanie głównych kierunków działania Stowarzyszenia,
2. wybór Członków zarządu i Komisji rewizyjnej oraz wybory uzupełniające do tych Władz,
3. uchwalenie zmian Statutu Stowarzyszenia,
4. uchwalenie wysokości składek członkowskich oraz zasad ich pobierania,
5. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu i komisji rewizyjnej oraz udzielanie Zarządowi absolutorium,
6. przyznawanie tytułu Członka honorowego
7. rozwiązywanie i likwidacja Stowarzyszenia oraz ustalenie likwidatora.

§ 19 .
1. Walne Zebranie może być zwyczajne i nadzwyczajne. Zwyczajne zwołuje Zarząd 1 raz w roku. Nadzwyczajne zwołuje Zarząd, jeśli uważa za konieczne lub na wniosek 5-ciu Członków Stowarzyszenia i Komisji Rewizyjnej.
2. Zawiadomienie o Walnym Zebraniu wysyła Zarząd listem poleconym, co najmniej 14 dni przed terminem zebrania. Zawiadomieniu należy podać dokładne miejsce, datę oraz godzinę rozpoczęcia a także porządek obrad.
3. Walne Zebranie jest władne do podejmowania Uchwał przy obecności co najmniej 75% ogólnej liczby członków – w I terminie i bez względu na ilość obecnych – II terminie. Uchwały zapadają zwykła większością głosów w sposób jawny lub na wniosek Poparty przez większość w sposób tajny.

§ 20 .
1. Zarząd składa się z 4 – ech osób i powoływany jest na 2 lata z możliwością wielokrotnego powtarzania kadencji.
2. W skład Zarządu wchodzą: PREZES, ZASTĘPCA PREZESA, SEKRETARZ I SKARBNIK,
3. W przypadku powstania wakatu w Zarządzie, powołuje się Walne Zebranie i zarządza się oddzielne wybory uzupełniające. Wybiera się członka Zarządu.
4. Członkowie Zarządu pełnią swe funkcji społecznie.

§ 21 .
Do zarządu należy:
1. reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz wobec władz, sądów i organizacji w stosunkach krajowych i zagranicznych,
2. wykonywanie uchwał Walnego Zebrania,
3. opracowywanie rocznych planów i programów działania Stowarzyszenia,
4. uchwalanie na bieżąco działalnością Stowarzyszenia, zmierzając do realizacji jego statutowych zadań i celów
5. kierowanie na bieżąco działalnością Stowarzyszenia, zmierzając do realizacji jego statutowych zadań i celów
6. podejmowanie decyzji w sprawach:
a) nawiązywania współpracy z innymi organizacjami,
b) nabywanie oraz zbywanie nieruchomości,
7. zwoływanie Walnego Zebrania

§ 22 .
1. Komisja Rewizyjna jest organem kontrolnym Stowarzyszenia;
2. Komisja Rewizyjna składa się z 3 – ech osób i jest powoływana przez Walne Zebranie na 2 lata.
3. W skład Komisji Rewizyjnej wchodzi Przewodniczący i 2 – ch Członków;
4. Członkami Komisji Rewizyjnej nie mogą być osoby pełniące funkcji w Zarządzie;
5. Członkami Komisji Rewizyjnej nie mogą:
a. pozostawać w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia z Członkami Zarządu;
b. być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej;
6. uchwały komisji Rewizyjnej zapadają większością głosów przy pełnym składzie Komisji;
7. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej może brać udział w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym,
8. w przypadku powstania wakatu w Komisji Rewizyjnej, powołuje się Walne Zebranie i zarządza się oddzielne wybory ;uzupełniające. Wybiera się członka Komisji na brakujące miejsce do końca kadencji Komisji.
9. Członkowie Komisji Rewizyjnej pełnią swe funkcje społeczne.

§ 23 .
Do komisji Rewizyjnej należy:

1. kontrolowanie działalności zarządu pod kątem zgodności z postanowieniami Statutu, z zasadami prawidłowej gospodarności oraz realizacji Uchwał Walnego Zebrania,
2. kontrola gospodarki finansowej i majątkowej Stowarzyszenia,
3. badania bilansu oraz sprawozdań Zarządu,
4. zebraniu i zgłaszanie wniosków o udzielanie Zarządowi absolutorium.

Rozdział 5.
Majątek i fundusze

§ 24 .
1. Majątek i fundusze Stowarzyszenia powstają z:
a) składek członkowskich,
b) dobrowolnych datków,
c) darowizn, spadków, zapisów osób fizycznych i prawnych krajowych i zagranicznych,
d) dotacji państwowej,
e) innych wpływów,
2. Majątek i fundusze stowarzyszenia w całości przeznaczone są na działalność statutową Stowarzyszenia
3. Majątek Stowarzyszenia lokowany jest na rachunku bankowym Stowarzyszenia

§ 25 .
Zabrania się :
1. udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Stowarzyszenia w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy Stowarzyszenia pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli zwane dalej "osobami bliskimi".
2. przekazywania majątku Stowarzyszenia, na rzecz członków , członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach.
3. wykorzystywania majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników Stowarzyszenia oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich chyba, że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Stowarzyszenia.
4. zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie , członkowie jego organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich.

§ 26 .
Rokiem obrachunkowym i sprawozdawczym Stowarzyszenia jest rok kalendarzowy.

§ 27 .
1. Uchwały , pełnomocnictwa i inne akty prawne podpisuje w imieniu Zarządu Prezes. Zastępca Prezesa lub Sekretarz.
2. Dokumenty powodujące zmianę składników majątkowych podpisuje w imieniu Zarządu Prezes lub Zastępca Prezesa oraz Skarbnik.
Rozdział 6.
Postanowienia końcowe

§ 31.
1. Decyzje o zmianie Statutu i rozwiązaniu Stowarzyszenia uchwala Walne Zebranie na wniosek Zarządu Stowarzyszenia przy obecności co najmniej 75% ogólnej liczby członków obecnych na zebraniu. Uchwała zapada większością głosów.
2. Majątek Stowarzyszenia przechodzi na własność Zespołu Szkół nr 11 dla Dzieci niepełnosprawnych w Krakowie przy al. Dygasińskiego 25
KRAKÓW , dnia 15 marca 2010 r.

- 7 -